หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
 
 

LINK ที่น่าสนใจ
 
News
ประชาสัมพันธ์
 << เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับค่ะ >>
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.ตากออก
"ตากออกน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
ดำรงอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวกสบาย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล"
 
     
  พันธกิจ  
     
 
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีอาชีพที่มั่นคง
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง
 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
 
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยยึกหลักธรรมาภิบาล
 
ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
 
     
  ยุทธศาสตร์  
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1