หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออกTak Ok Subdistrict Administrative Organization
 
 

LINK ที่น่าสนใจ
 
News
ประชาสัมพันธ์
<< เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับค่ะ >>
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.ตากออก
"ตากออกน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
ดำรงอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวกสบาย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล"
 
     
  พันธกิจ  
     
 
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีอาชีพที่มั่นคง
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง
 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
 
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยยึกหลักธรรมาภิบาล
 
ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
 
     
  ยุทธศาสตร์  
     
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง

งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

งานด้านการผังเมือง และควบคุมอาหาร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านการส่งเสริมการลงทุน

งานด้านส่งเสริมการเกษตร

งานด้านการพาณิชยกรรม

งานด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

งานด้านยาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านส่งเสริมอาชีพ

งานด้านสวัสดิการสังคม

งานด้านการศึกษา

งานสิทธิมนุษยชน

งานด้านการสาธารณสุข

งานด้านกีฬา และนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ด้านการบริหารการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าและน้ำ

งานด้านขยะมูลฝอย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 

งานด้านบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 โทรศัพท์ : 055-591-401 โทรสาร : 055-591-401
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
จำนวนผู้เข้าชม 8,339,718 เริ่มนับ 18 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร : 055-591-401
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10