หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ตากออก
www.takaok.go.th
คณะผู้บริหาร อบต.ตากออก
Board Of Takaok Subdistrict
Administrative Organization
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากออก
Child Development Centers
วัดพระบาทดอยงู
ศาสนสถาน ศูนย์รวมใจของประชาชน
ไม้กลายเป็นหิน
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
1
2
3
4
5
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
<< เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับค่ะ >>
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากออก
www.takaok.go.th
อบต.ตากออก จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นางแก้วนี จิ๋วปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
 
กิจกรรม
 
     
  ข่าวสาร  
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน อบต.ตากออก [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 347 
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมจัดทำระบบรดน้ำดูแลรักษาหญ้า และป้ายโคร [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 346 
ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 335 
ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 249 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal pump) [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 152 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซิ้อรถบรรทุกขยะฯ [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 190 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
     
  ข่าวสารภายนอก  
     

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
   
   
 
แจ้งผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายงานการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล Project14 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
สำรวจความการทันตแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
ข้อมูลแผนที่แสดงคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
ส่งมอบถุงขยะสีแดงเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 283 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนากาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 148 
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
   
   
 
อบต.ยกกระบัตร รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สมัยวิสามัย ครั้งที่ 2 ประจำปี [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศเชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสภา [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ปะ จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 25 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งกระเชาะ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ต้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่หละ จัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ที่สำนักสงฆ์แม่ออกผารู หมู่ 3 บ้ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์ประชุมปรึกษาหารือกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ทุกหมู่ [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม มาตรการการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
   
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตากออก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกคลองระบายน้ำที่มีสภาพตื้นเขิน อุดตัน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inv [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉ [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากออก จำนวน [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเ [ 19 ก.ค. 2564 ]

   
กระดานสนทนา
ดูทั้งหมด
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 191  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (21 ก.ย. 2562)    อ่าน 3181  ตอบ 0  
 
 
 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
   
OTOP
  ผลิตภัณฑ์
   
TRAVEL
สถานที่สำคัญ  
 
 
     
คู่มือประชาชน
SERVICE
อบต.ตากออก
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์
ปลัด อบต.ตากออก
 
     
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 

LINK ที่น่าสนใจ
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงปลัด
โทร 055-591-401

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 โทรศัพท์ : 055-591-401 โทรสาร : 055-591-401
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
จำนวนผู้เข้าชม 2,792,819 เริ่มนับ 18 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร : 093-111-1414
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
อบต.ตากออก

facebook
อบต.ตากออก
อบต.ตากออก