หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ตากออก
www.takaok.go.th
คณะผู้บริหาร อบต.ตากออก
Board Of Takaok Subdistrict
Administrative Organization
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากออก
Child Development Centers
วัดพระบาทดอยงู
ศาสนสถาน ศูนย์รวมใจของประชาชน
ไม้กลายเป็นหิน
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
1
2
3
4
5
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
<< เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับค่ะ >>
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากออก
www.takaok.go.th
อบต.ตากออก จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นางแก้วนี จิ๋วปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
 
กิจกรรม
 
     
  ข่าวสาร  
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน อบต.ตากออก [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 313 
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมจัดทำระบบรดน้ำดูแลรักษาหญ้า และป้ายโคร [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 323 
ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 316 
ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 233 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal pump) [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 134 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซิ้อรถบรรทุกขยะฯ [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 175 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
     
  ข่าวสารภายนอก  
     

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย กสธ. มท 0819.2/ว1230  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1229  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1213  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1228  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1225  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
   
   
 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS ฟรี  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 17 มิถุนายน 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบรับรองการขอรับเครื่องราช คส.2 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 203 
รูปแบบและการจำแนกแระเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศงบประมาณ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 105 
ด่วนที่สุด การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุสาหกรรม พ.ศ.2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอมรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 2 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
จัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 73 
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 94 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยง [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 97 
   
   
 
อบต.พบพระ การเดินรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย (4) [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ต้าน งานควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ให้บริการด้านเอกสาร แจ้งส [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อชี้แจงและหารือโครงการก [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนสายบ้านทุ่งหลวง - บ้านแม่จะเราสองแคว (วัยคะนอง) [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง มอบเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง จำนวน 521,000 บาท [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ต้าน ตรวจโรงฆ่าสัตว์ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน คุณภาพน้ำประปาในปัจจุบัน [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง มอบเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง จำนวน 521,000 บาท [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน ส่วนโทรคมนาคมแห่งชาติ แสดงความยินดีกับนายกฯ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง พัฒนาบำเพ็ญสาธาณประโยชน์ บริเวณวัดพาณิชย์นิรมล [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุ โครงการศาสตร์พระราชา [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
   
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตากออก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับทำชั้นวางเครื่องมือช่างและอุปกรณ์งานช่าง ของงานป้องกันแ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายบ้านนางสมพร กาจา หมู่ที่ 9 บ้านวังไม้ [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายเลียบแม่น้ำปิงเชื่อมต่อเทศบาลตำบลบ้านต [ 9 มิ.ย. 2564 ]

   
กระดานสนทนา
ดูทั้งหมด
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 155  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (21 ก.ย. 2562)    อ่าน 3144  ตอบ 0  
 
 
 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
   
OTOP
  ผลิตภัณฑ์
   
TRAVEL
สถานที่สำคัญ  
 
 
     
คู่มือประชาชน
SERVICE
อบต.ตากออก
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์
ปลัด อบต.ตากออก
 
     
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 

LINK ที่น่าสนใจ
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงปลัด
โทร 055-591-401

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 โทรศัพท์ : 055-591-401 โทรสาร : 055-591-401
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
จำนวนผู้เข้าชม 2,590,287 เริ่มนับ 18 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร : 093-111-1414
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10

facebook
อบต.ตากออก

facebook
อบต.ตากออก
อบต.ตากออก