หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.ตากออก
www.takaok.go.th
คณะผู้บริหาร อบต.ตากออก
Board Of Takaok Subdistrict
Administrative Organization
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตากออก
Child Development Centers
วัดพระบาทดอยงู
ศาสนสถาน ศูนย์รวมใจของประชาชน
ไม้กลายเป็นหิน
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
1
2
3
4
5
 
 
News
ประชาสัมพันธ์
<< เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับค่ะ >>
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากออก
www.takaok.go.th
อบต.ตากออก จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นางแก้วนี จิ๋วปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
 
กิจกรรม
 
     
  ข่าวสาร  
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน อบต.ตากออก [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 120 
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมจัดทำระบบรดน้ำดูแลรักษาหญ้า และป้ายโคร [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 160 
ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 152 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซิ้อรถบรรทุกขยะฯ [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 50 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
     
  ข่าวสาร  
     

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
   
   
 
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
ด่วนมาก การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การจัดทำและบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดตาก [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4  [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 72 
โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 99 
ด่วนที่สุด แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ ทต. และ อบต. (ฉบับสมบูรณ์) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 188 
ด่วนที่สุด ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 94 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 74 
ส่งมอบคู่มือสำหรับการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังตับ (ม.3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 55 
การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
ทุนการศึกษาระดีบปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 74 
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (สนวนงนุช) [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 59 
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 109 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 71 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 129 
การเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕6๓ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 124 
การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 163 
   
   
 
อบต.ขะเนจื้อ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่ตาว [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายกองค์การบร [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่กาษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสม [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.วังหิน อบต.วังหิน ขอขอบคุณ ประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง สำหรับการร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.อุ้มผาง เชิญประชุมสภา เทศบาลตำบลอุ้มผาง [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โป่งแดง งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกชนิด 6 ตัน 6 ล้อ(ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สม [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวรจิต-บ้ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดประกาศ และที่ติดแผ่นป้าย หาเสียง ของผู [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่กลอง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจองล็อคจำหน่ายสินค้า ในงานแผ่นดินดอยลอยฟ้า อำเภออุ้มผาง [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ) [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำรึม การประเมินกองทุน 63 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 37 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งนายกอบจ. และ ส.อบจ. [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
   
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ตากออก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายกิ้ม ทองตาดำ ไปทางบ้านนายดำ มูลงา [ 26 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าพื้นที่การเกษตร ตั้งแต่ไร่นายเทือง กุลฉิ [ 26 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ทางเข้าสำนักสงฆ์หินตาโง้ว (จากบ้านลุงเกิ [ 26 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิรัช กลิ่นรส ถึงคลองคอนกรีตเสริมเหล็ [ 26 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ทางเข้าสำนักสงฆ์หินตาโง้ว (จากบ้านลุงเกิ [ 26 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิรัช กลิ่นรส ถึงคลองคอนกรีตเสริมเหล็ [ 26 ก.ค. 2562 ]

   
กระดานสนทนา
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ อบต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (21 ก.ย. 2562)    อ่าน 1813  ตอบ 0  
 
 
 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
   
OTOP
  ผลิตภัณฑ์
   
TRAVEL
สถานที่สำคัญ  
 
 
     
คู่มือประชาชน
SERVICE
อบต.ตากออก
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
นายวิรัตน์ สร้อยมี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัด อบต.ตากออก
 
     
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 

LINK ที่น่าสนใจ
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
สายตรงปลัด
โทร 055-591-401

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 โทรศัพท์ : 055-591-401 โทรสาร : 055-591-401
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
จำนวนผู้เข้าชม 1,176,910 เริ่มนับ 18 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร : 093-111-1414
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10